(Tất cả 23 Phụ kiện kính hiển vi)

Đầu kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:2.700.000 

Tay kính hiển vi

(Xem tất cả)

Giá đỡ kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:1.500.000 
Giá bán:3.100.000 
Giá bán:3.500.000 
Giá bán:3.600.000 
Giá bán:4.000.000 
Giá bán:4.200.000 

Lens kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:1.300.000 

Màn hình kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:2.500.000 

Thị kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:300.000 
Giá bán:250.000 
Giá bán:400.000 
Giá bán:800.000 

Vật kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:150.000 
Giá bán:250.000 
Giá bán:350.000 
Giá bán:600.000 

Xem thêm